Johdon valmennukset

"JOHTAMISTAVAN JA TYÖN TUOTTAVUUDEN VÄLILLÄ ON SELKEÄ YHTEYS.

Tulosten perusteella johtajuuskäytäntöjä tulisikin parantaa tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi mm. koulutuspanostuksilla, jotka edistäisivät inhimillisen pääoman muodostumista."
(EtlaN TUTKIMUS 2021)

jALONEN / LEIJONAT 2022: "KESKITTYMINEN ONNISTUMISIIN JA VAHVUUKSIIN VAHVISTAA ITSETUNTOA JA LUO MENESTYSTÄ."

kati huovinen

VAHVUUKSIEN JA TUNNEILMASTON JOHTAMISELLA VOIMAA JA LAATUA JOHTAMISTYÖHÖN!

Onko fokuksenne vahvuuksissa,  onnistumisissa, itsentuntemuksessa ja niiden vahvistamisessa?

Johdon valmennus on tavoitteellista johtamisen kehittämistä yhdessä.  Se  mahdollistaa parhaan potentiaalin saamisen esiin teistä yhdessä. 

Voimme sitä kautta vahvistaa myös strategiaanne, johtoryhmätyöskentelyänne tai ihmisten johtamisen kannalta keskeisiö näkökulmia.
 
Joskus johtamispäivän keskiöön voidaan ottaa myös työhyvinvointi ja palautuminen. Hyvinvoiva johtaminen on keskeisin laadun ja menestyksen mittari juuri tällä hetkellä. Mikäli haluatte panostaa hyvinvoivaan johtamiseen, voidaan myös aloittaa yhteistyö siitä.
 
Reflektoiva työote mahdollistaa osallistavan ja ajattelua uudistavan sekä ajattelua puhdistavan työtavan.
 
Tehdään teidän näköinen sekä teidän organisaationne ja ihmistenne menestystä palveleva johtamisvalmennus yhdessä!

VALMENNUKSIA JOHDOLLE JA JOHTORYHMILLE:

Johtamisen kehittäminen perustuu laadukkaaseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön. Siihen on tärkeää ottaa mukaan kaikki johtamistasot, johtaminen kun valuu paralleeli-ilmiönä ylhäältä alaspäin. Esimerkillä johtamisen voima on suuri, niin organissaatiokulttuurin kuin johtamiskäytäntöjenkin rakentumisessa.

Positiivisia, ihmisläheisiä ja vuorovaikutuksellisia johtamiskäytäntöjä kannattaa kehittää. Näiden äärellä voin auttaa teitä.

Minulla on myös Integro Oy:n kanssa yhteistyössä käytössäni Peili-työkalu, joka on erittäin hyvä johtoryhmien sekä johtajuuden tarkastelun työkalu niin itsensä johtamisen kuin yhteistyön näkökulmasta.

JOHTAMISPÄIVÄT SYTYTTÄVÄT. Kiireetön, mutta tavoitteellinen yhdessä olo ja yhteisen työn kehittäminen antavat voimaa. Keskustelu itsessään vahvistaa yhteistä johtamisnäkyä sekä johtamisen etiikkaa. Työhyvinvoinnistakin on hyvä puhua yhdessä. 

Etä-ja hybridijohtamisen yleistyessä työhyvinvoinnin johtamisen merkitys korostuu. Kuinka saadaan ihmiset johtamaan hyvin myös itseään oman työnsä äärellä? Kuinka voidaan luoda yhdessä sellaista johtamiskulttuuria, joka innostaa saamaan aikaan hyvää ja sen lisäksi mahdollistaa riittävän palautumisen?

VAHVUUKSIEN TUNNISTAMINEN JA JOHTAMINEN

Miten teillä huomioidaan ja johdetaan ihmisten vahvuuksia? Onko teillä luotu työn onnistumisille oma agenda? Mahdollistetaanko teillä ihmisten oppiminen ja kasvaminen, eteneminen työssään? Saavatko ihmiset teillä loistaa?

Positiivinen psykologia ja positiivinen johtaminen avaavat johtamistyöhön uuden, arvokkaan näkökulman, jota kautta moneen muilla keinoilla yritettyyn lopputulokseen päästään nopeammin ja helpommin. Tälloin avainsanana on vahvuudet ja niiden tunnistaminen.

Tunnistatko sinä omat vahvuutesi? Millainen itsetuntemus sinulla on? Voidaan aloittaa ensin sinusta ja laajennaan sitten tämä vahvuustyöskentely koko teidän henkilöstölle, kaikille tasoille. Halutko tulla kokeilemaan, mitä tästä syntyy?

TUNTEIDEN JA TUNNEILMASTON JOHTAMINEN

Tiesitkö, että sinä johtajana voit vaikuttaa todella paljon työpaikkasi tunneilmastoon?

Onko teillä johtoryhmänä riittävää tietämystä siitä, miten työskentelynne vaikuttaa organisaationne tunneilmastoon ja siellä työskenteleviin ihmisiin? Entä kuinka voisitte vahvistaa omalla työllänne positiivista tunneilmastoa?

Tunneilmaston johtaminen ja siihen vaikuttaminen on selkeä työelämän ja johtamisen valttikortti juuri nyt. Tutkitusti hyvällä ihmisten johtamisella lisätään henkilöstön sitoutuneisuutta, motivaatiota ja onnistumisen kokemusta omassa työssään. Tällä kaikella on merkitystä lopulliseen työn jälkeen.  Entä jos tarttuisimme tähän teemaan yhdessä ja tekisimme teidän työyhteisössä tunneilmaston johtamisesta johtamisenne laadun kannalta kunnia-asian?

VALMENNUS VOI OLLA MYÖS PROSESSI

Tällöin yksittäisen johtamispäivän rinnalle luodaan pidempikestoinen ja tavoitteellinen johtamisen kehittämisen prosessi, jossa  tapaamme esimerkiksi viisi kertaa.

Prosessi luodaan aina asiakaslähtöisesti ja kyseisen organisaation johtamistarpeita tukemaan. Tähän prosessiin on hyvä sisällyttää niin itsetuntemuksen kuin syventäviä toistensa tuntemisen elementtejä. Sen lisäksi johtamistyön tavoitteita, johtamiskäytäntöjä, strategisia painopisteitä sekä niiden konkretisointia on tärkeää tarkastella yhdessä. Joskus hyvä avaus yhdessä voi olla myös yhteisen johtamisunelman sanoittaminen. Unelmasta syntyy suuria tekoja.

Johtamisvalmennuksessa syntyy aina jotain uutta ja merkittävää. Sen uskallan luvata. Se on tavoitteellinen, luova ja innostava osallistujien näköinen prosessi. Lähdetäänhän yhdessä tällaiselle matkalle.

Saamani asiakaspalaute on ollut kiitettävää ja jopa erinomaista tällaisista prosesseista. Lupaan tehdä parhaani ja antaa kaiken kokemukseni sekä osaamiseni käyttöönne, jotta saatte rahoillenne vastineen ja johtamistyönne kehittämiseen tarvitsemanne.

Luethan lisää saamistani asiakaspalautteista Asiakaskokemuksia-sivulta.

JOHDA MERKITYSTÄ

”Johtaja on merkitysten arkkitehti.” Näin toteavat Jaakko Sahimaa, Tapio Aaltonen ja Pirjo Ahonen 2020 ilmestyneessä kirjassaan: Johda merkitystä.

Johtaminen on mielikuvien ja merkitysten luomista. Että jokainen saisi kokea tekevänsä merkityksellistä ja arvokasta työtä omilla vahvuusalueillaan, kohti yhteistä isoa päämäärää.