SAANKO AUTTAA KUKOISTAMAAN, VOIMAAN HYVIN SEKÄ SAAMAAN AIKAAN TAVOITTEELLISESTI?

”TÄRKEINTÄ TYÖSSÄNI ON saada vahvistaa arvostavaa ja hyvinvoivaa johtamiskulttuuria sekä TYÖssä onnistumisen kokemusta johtoryhmästä henkilöstöön saakka.”

kati huovinen

Tarjoan yhteistyötä yli 27 vuoden ihmissuhdetyön ja YLI 17 vuoden TYÖNOHJAUS- JA VALMENNustyön KOKEMUKSELLA.

Panostan työssäni erityisesti ihmisläheiseen, tavoitteelliseen ja osallistavaan työskentelyyn. Asiakkaan saama yhteistyön laatu ja hyöty ovat minulle sydämen asiat.

Saamani palaute on ollut vahvasti kannustavaa – kiitettävää ja jopa erinomaista. Tehdäänhän sinulle ja teillekin laadukas yhteistyön prosessi.
 
Minulta saatte työnohjaukseen ja valmennukseen positiivisen psykologian tukemia näkökulmia sekä myös muita sopivia työkaluja käyttöönne, kuten Peili-käyttäytymisprofiili sekä Firstbeat-hyvinvointianalyysi. Olethan yhteydessä!

Kati Huovinen
P. 040 5385908

TYÖNOHJAUSTA JOHTORYHMILLE, ESIHENKILÖILLE SEKÄ HENKILÖSTÖLLE

Työnohjaus on reflektion avulla tapahtuvaa tavoitteellista omaan työhön sekä itseen liittyvien asioiden tiedostamista, oman ajattelun ajattelusta tietoiseksi tulemista, omien tiedostamattomien näkökulmien: myös tunteiden ja tarpeiden tavoittamista. Reflektoinnin avulla voidaan vahvistaa johtamistyön laatua sekä tietoisuutta itsestä ja omasta toiminnasta sekä omaan toimintaan vaikuttavista motiiveista, tarpeista, myös omista vahvuuksista. (Juuti & Juuti 2021)

Työnohjaus on lähtökohtaisesti ajan, paikan ja tilan tarjoamista oman työn reflektiolle, joka taas mahdollistaa uudistumisen, ammattillisen kehittymisen sekä entistä selkeämmän oman toiminnan tiedostamisen. Työnohjaus tarjoaa vahvan tuen tunteiden ja tunneilmaston käsittelylle sekä tunnetyön kehittämiselle. Suosittelen tätä työskentelytapaa kaikille ihmissuhdetyön sekä asiakastyön ammattilaisille, niin johdolle kuin henkilöstölle.

JOHDON TYÖNOHJAUS

Työnohjausta ja valmennusta johdolle sekä johtoryhmille. 

HENKILÖSTÖN TYÖNOHJAUS

Työnohjausta henkilöstölle sekä työryhmille

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Johdolle ja henkilöstölle. Asiakaslähtöisesti.

VALMENNUSTA JOHTORYHMÄLLE, JOHDOLLE JA HENKILÖSTÖLLE

Valmennukset ovat tavoitteellisia ja osallistavia prosesseja. Laadukas ja asiakaslähtöinen työtapani sekä vahva ammatillinen ohjausotteeni takaavat teille erinomaisen hinta-laatusuhteen ja jopa odotustenne ylittymisen.

Johdon VALMENNUS

Esimiehille ja johdolle suunnattua asiakaslähtöistä ja tavoitteellista työskentelyä yhdessä.

Henkilöstövalmennus

Henkilöstölle, työryhmille ja tiimeille yhteistyötä, asiakastyötä ja työhyvinvointia tukevaa työskentelyä.

Peilivalmennus

Itsetuntemusta, yhteistyötä ja vuorovaikutusta vahvistava valmennus erillisellä työkalulla yhteistyössä Integro Oy:n kanssa.

Työnohjauksen ja valmennuksen suurin ero on siinä, että työnohjaus rakentuu prosessina kerta kerralta hyvin avoimella, mutta tavoitteellisella osallistujien omien kokemusten näköisellä dialogilla. Siinä työnohjaukseen osallistuvat luovat sisällön ja työnohjaaja ohjaa prosessin. Työnohjausprosessi kestää hyvin usein vähintään vuoden. Se on siis pitkäkestoinen ja tavoitteellinen työskentelyprosessi.

Valmennus on yleensä enemmän teemoitettu ja pituudeltaankin usein rajatumpi, yhdestä viiteen kertaan tapahtuva kokonaisuus. Siinä teoreettisest tarkastelutavat sekä osallistujien omat kokemukset vuoropuhelevat keskenään. Edelleen työnohjaaja / valmentaja ohjaa prosessin.

Kaikella yhteistyöllämme halutaan vahvistaa  henkilöstön ja johdon samaan suuntaan työskentelyä, tukea organisaationne tunneilmastoa sekä osallistaa osallistujat kokemukselliseen sekä innostavaan ammatilliseen prosessiin.

Työskentelymme on rehellinen sekä vahvasti ammatillinen peili niin johdolle kuin henkilöstöllekin.

"Annoit näkökulmia oman työroolini vahvistamiseen, henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen sekä omien voimavarojen ammennukseen.
Yhteistyömme on ollut antoisaa ja avartavaa."
TOIMITUSJOHTAJA, POHJOIS-KARJALA

yhteistyössä