Asiakkaiden kokemuksia

Tässä asiakkaideni kokemuksia heidän kanssaan tehdystä työnohjausyhteistyöstämme jaoteltuna esimiestyöhön, sosiaalialaan, terveydenhuoltoalaan ja muuhun asiakastyöhön:

ESIMIESTYÖ:

Asiakkaiden kokemus ESIMIESTEN RYHMÄTYÖNOHJAUKSESTA, mukana keskijohtoa sekä ylempää johtoa, KUNTAORGANISAATIO, Pohjois-Karjala:

”Hyvä, että lähiesimiehet ja ylemmät esimiehet ovat olleet tässä työnohjauksessa yhdessä.” ”Parasta on ollut se, että on ollut lupa istua miettimään, kuuntelemaan ja prosessoimaan oman työn kehittämistä.” ”Muiden esimiesten esimerkit ja vertaistuki on ollut opettavaista. On ollut myös lohdullista kuulla, että muut esimiehet kokevat samoja tunteita kuin itse. ” ”On saanut jakaa esimiestyön kuormaa.” ”Haaste oli ajoittain aika. Asioita ja aiheita olisi ollut enemmän kuin aikaa oli niitä käsitellä. Oli kuitenkin hyvä, että priorisoitiin aiheita ja pysyttiin aikatauluissa.”

Asiakkaan kokemus YLEMMÄN ESIMIEHEN YKSILÖTYÖNOHJAUKSESTA, kehitysvammahuolto:

”Positiivisten näkökulmien esille nostaminen on ollut iso voimanlähde. ” ”Oma työntekemisen tapani on muuttunut tämän prosessin aikana ja siten esimiehenä toimiminen on helpottunut.” ”Olet ollut hyvä kuuntelija. Ja konkretisoinut sen, minkä olet kuullut. Kaaos mielessä on selkeytynyt. Se on tuntunut ihanalta.” ”Työnohjaukselta olen saanut keinoja oman mielen kaaoksen jäsentämiseen.” ”Ainut, mitä jäin kaipaamaan, että joskus olisi voinut olla hyödyllistä nähdä useammin.” (tapasimme noin joka toinen kuukausi)

Asiakkaiden kokemus JOHTORYHMÄN TYÖNOHJAUKSESTA, SOSIAALIALA:

”Työskentely on ollut tiivistä ja tavoitteellista. Tämä on ollut kasvun prosessi,  ja myös irtiotto arjesta.” ”Yhteenkuuluvuuden tunne johtoryhmässämme on lisääntynyt. Olemme saaneet myös evästä muutosprosessiin. Täältä on saanut paljon vastauksia myös omiin pohdintoihin.” ”Tämä on ollut mahdollisuus pysähtymiseen perustehtävän äärelle. Prosessissa on keskitytty olennaisten asioiden tarkasteluuun.” ”Laatutyön osuus oli prosessimme ikään kuin huipentuma ja ehkä koko työskentelymme merkittävin anti. Saimme yhteinäistettyä laadun perustaa koko toiminnassamme.” ”Työnohjaajan panos on ollut vastuullista.”

Asiakkaiden kokemus esimiesten ryhmätyönohjauksesta, KEHITYSVAMMA-ALAN ESIMIEHET, Pohjois-Karjala:

”Paras työnohjauskokemukseni tähän asti.”

”Työnohjauksessa käsitellyttä on voinut viedä käytäntöön ja eteenpäin oman työnryhmän toimintaan.” ”Teorian ja käytännön tasapaino on ollut tärkeää.” ”Työnohjaus on ollut monipuolista ja ajankohtaista tietoa antavaa. ” ”Rohkeus työnohjaajan tavassa toimia on ollut myös hyvää.”

Asiakkaiden kokemus esimiesten ryhmätyönohjauksesta, SOSIAALIALAN ESIMIEHET, Pohjois-Karjala:

”Työnohjaajan kokemus esimiesten työnohjauksesta näkyi. Puhuttiin samaa kieltä. Koulutuksellisesta otteestakin pidin.” ”Vahva kokemus erilaisista ryhmistä näkyi. Myös aktiivinen osallistuminen ja asioiden vetäminen yhteen oli hyödyllistä.” ”Vahvistui ajatus työn ”hidastamisesta” sekä rajojen asettamisesta omaan työmäärään.” ”Vertaistuki ja verkostoituminen oli tärkeää. Sai myös välineitä työhön ja arjen johtamiseen.” ”Selkiytyi se, että työnohjauksen on tärkeää olla säännöllistä , ei liian pitkiä välejä ja esimiestyötä tekevien ryhmässä asiaa ja aiheita paljon, joten 2 h / kerta tuntuisi sopivalta. ” Asiakkaiden kokemus esimiesten työnohjauksesta (sisälsi sekä yksilö-että ryhmätapaamisia), HOITOALAN ESIMIEHET: ”Olet kiteyttänyt sen, mitä olen pohtinut. Kiteytykset ovat toimineet minulle peilinä. Työnohjaus on ollut ajatusten kirkastamista. Kaikki on ollut saamista.” ”On saanut tukea ja vahvistusta omaan esimiestyöhönsä sekä esimiestyöstä nousevaan epävarmuuden tunteeseenkin.” ”Työnohjaus on toiminut peilinä. Ajankäytön hallintaan liittyvät teemat ovat olleet itselleni hyödyllisintä.” ”Tämä on ollut ensimmäinen työnohjauskokemukseni. Yksilötyönohjauskerrat ovat palvelleet hyvin juuri silloin, kun on ollut työssä erityisen vaikeita tilanteita. Työnohjaus on ikään kuin avannut omaa mieltä ja ajattelua, mikä on auttanut pääsemään vaikeiden kohtien yli.” ”Olen saanut oivalluksia ja toimintamalleja, vinkkejä arkityöhöni. Olen saanut apua ja tukea siihen, että keskityn perustehtävään, kaikista ympärillä olevista tunteista huolimatta.”

Asiakkaideni kokemus esimiesten ryhmätyönohjauksesta,  REHTORIT,

Pohjois-Karjala:

”On ollut hyvä kokea, että oman työnsä kehittäminen ei tarvitse aina tapahtua pelkästään itsensä sisältä, vaan myös muilta, itsensä ulkopuolelta voi saada työhönsä virikkeitä. Työnohjaus on antanut voimaa myös oman työni viimeisiin vuosiin.” ”Palautteen antaminen on vahvistunut, siihen on saanut eväitä.” ”Työnohjaus on vahvistanut asioiden tarkastelua ilmiöiden kautta – ei henkilöitymisen kautta, niin kuin omassa mielessä monesti ilmiöille tapahtuu. Yksilötyönohjaus voisi vielä syventää omaa oppimisprosessia.” ”Työnohjauksen avulla olen saanut vahvistusta sille, että työrooli on ammattimaisen työn tuki.”

”Innostavassa ilmapiirissä on ollut hyvä työskennellä yhdessä. Innostavan ilmapiirin merkitys on kirkastunut.”

”Myös erilaisten työnohjausmenetelmien käyttö on ollut hyödyllistä ja mielenkiintoista.” Asiakkaidení kokemus esimiesten ryhmätyönohjauksesta, RAVITSEMUSALAN ESIMIEHET, Wiitaunioni: ”Muutokset on ollut hyvä puhua työnohjauksessa. Tämä on auttanut meitä paljon eteenpäin.” ”Tämä on ollut nimenomaan esimiesten työnohjausta. Täällä on käsitelty esimiestyön kannalta keskeisiä asioita.” ”Olen saanut voimaa täältä. Sait käännettyä kasvoni oikeaan suuntaan.” ”Täällä on saanut purkaa omia tunteita, kun niin usein työssään on itse tunteiden vastaanottaja.”

Asiakkaani kokemus esimiehen yksilötyönohjauksesta, REHTORI, Keski-Suomi:

”Hyvää on ollut se, että olen positiivisesti välillä suistunut raiteiltani. En odottanut työnohjaukselta ratkaisuja, olen odottanut enemmän rinnalla kulkijaa, keskustelua. Omien odotusten tunnistaminen ja sanoittaminen jo heti prosessin alussa onkin tärkeää. Myös perustehtävää on ollut hyvä puhua auki aina uudestaan ja uudestaan.” ” Työnohjaaja on ollut ”inhimillinen otus”, aito ihminen. Se on ollut hyvä.” ”Käytännönläheiset kokemukset, ”rautakankimallit”, selkeät ideat ja kirjavinkit ovat olleet konkreettista hyvää.” ” Hyvää on ollut sekin, että työnohjaukseen on voinut tulla ilman etukäteen sovittua aihetta. Mutta ne kerrat, kun aihe on sovittu etukäteen, ovat olleet oppimisprosessina syvempiä. Molempia työskentelytapoja on siis kannattanut hyödyntää.”

Asiakkaideni kokemus esimiesten ryhmätyönohjauksesta, OSASTONHOITAJAT, Keski-Suomi:

”Tämä on ollut monella tavalla itseä kannatteleva kokemus. On saanut vertaistukea. Jakaminenkin helpottaa.” ”Olen oppinut vieläparemmin tuntemaan kollegoitani. Tässä on saanut vinkkejä, neuvoja, tukea omaan työhönsä. Vertaistuki on ollut tärkeä anti.” ”On ollut hyvä ilmapiiri. Tämä kokemus on ollut parhaiten toimiva esimiestyönohjauksen kokemus, jossa olen ollut mukana. Tästä on saanut tukea.” ”On saanut voimaa ja puhtia omiin päätöksiin ja päätöksentekoon.”

Asiakkaani kokemus esimiehen yksilötyönohjauksesta, HOITOKODIN ESIMIES, Pirkanmaa:

”Työnohjaus on ollut työlleni tunnekuorman purkamisen tuki. Tämä on tukenut minua myös oman jaksamisen ja oman työn rajaamisen käsittelyssä. Meillä on ollut hyvä yhteinen matka.”

Asiakkaideni kokemus työparityönohjauksesta, ESIMIEHET, Keski-Suomi:

”Tämä on ollut tarpeellinen. Olen saanut tukea omaan työrooliini. Työnohjaus on myös vahvistanut johtajuuden yhteen hiileen puhaltamista. ” ” Tässä on voinut purkaa esimiestyön tunnekuormaa. Tämä on myös vahvistanut omaa johtajuutta ja avannut pohtimaan esimiestyön näkökulmia. Työnohjauksessa esille nousseita pohdintoja on voinut jatkaa myös arjessa.”

Asiakkaani kokemus yksilötyönohjauksesta: PÄIVÄKODIN JOHTAJA, Keski-Suomi

” Työnohjaus on ollut minulle henki ja elämä. Täällä olen voinut oikeasti puhua omasta työstäni – rehellisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. ” Työnohjaajan tasavertainen itseni kuunteleminen on ollut parasta antia. Työn tunnekuormaa olen voinut myös vapaasti purkaa. ”

SOSIAALIALA:

Asiakkaan kokemus työryhmätyönohjauksesta, SOSIAALIOHJAAJA / lastensuojeluala, Pohjois-Karjala:

”Olen pitänyt kovasti tavastasi kohdata työryhmä, tarjota omia näkemyksiäsi, antaa
ehdotuksia ja jakaa omasta elämänkokemuksestasi. Myös se tapa, jolla
olet tarttunut meidän työryhmää puhuttaviin aiheisiin, on ollut
toimiva ja antoisa.”

Asiakkaan kokemus yksilötyönohjauksesta, PERHETYÖNTEKIJÄ, Pohjois-Karjala:

”Työnohjaus on ollut peili. Olen oivaltanut, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Työnohjaus on tukenut oman työni työn rajojen hahmottamista.” ”Tunnistan, että jatkossa minun on tärkeää rajata omaa työtäni. Minulla on myös lupa ja oikeus saada työhöni tukea. ” ”Olen saanut myös vahvistusta siihen, että haluan tehdä tätä työtä myös tulevaisuudessa. Työnohjauksen avulla olen saanut uskon takaisin tämän työn tekemiseen. Asiakkaideni kokemus työryhmätyönohjauksesta, KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKKÖ, Pohjois-Savo: ”Me ollaan alettu työryhmänä enemmän miettimään perustehtävää ja asiakkaita. Se näkyy positiivisella tavalla yhteisössämme.” ”Olen oppinut enemmän tukemaan ihmisten omatoimisuutta ja antamaan enemmän vastuuta asiakkaille. Työnohjauksesta on ollut siihen oma hyötynsä.” ”Työnohjaajana olet todella ammattilainen ja olet vienyt hyvin prosessia eteenpäin, vaihe kerrallaan.” ”Rauha tulee aina istuntojen aikana. Kiire häviää.” ”Työnohjaajana pysyt asiassa. Asian kerrallaan olet osannut käsitellä kanssamme. Täältä on saanut ajatusta myös arkeen.” ”Työnohjaus on ollut positiivinen ja voimaannuttava kokemus.”

 Asiakkaideni kokemus työryhmätyönohjauksesta, VANHUSTEN YKSITYINEN HOITOKOTI:

”Toit meidän työnohjaukseen ne palokat, millä rakennetaan hyvä työryhmä. On tärkeä tietää, kuinka hyvä työryhmä rakentuu. Sinä annoit meille oikeat rakennuspalikat.” ”Tässä työnohjauksessa on uskaltanut aukaista suunsa. On ollut avointa yhteistyötä, ei liian virallista.” ”Olet esittänyt hyviä kysymyksiä ja avannut asioita myönteisellä tavalla.” ”Erityisen hyvää on ollut rakentava asioiden käsittely, kaikkien saaminen mukaan osallistumaan sekä avoimuus. Kaikkien osallistuminen vie työryhmää eteenpäin.”

Asiakkaideni kokemus työryhmätyönohjauksesta, IKÄÄNTYNEIDEN HOITOKOTI:

”Ulkopuolisuuden näkökulman kautta on saatu työhömme uusia ideoita sekä se on laajentanut omia ajatuksia.” ”Koulutukselliset kerrat ovat myös olleet hyviä. ” ”Työnohjaus on ollut pakollinen pysähtyminen positiivisessa mielessä. Hyvää on ollut myös se, että olemme työskennelleet spontaanien aiheiden äärellä.”

Asiakkaideni kokemus työryhmätyönohjauksesta, NUORISOKOTI, Pohjois-Karjala:

”Olet mahdollistanut sen, että vaikka on käsitelty vaikeita juttuja, ne eivät ole henkilöityneet, vaan on käsitelty asiat asioina.” ”Tämä on ollut kokemus kunnon työnohjauksesta. Olet ollut työnohjauksen mahdollistajana siinä, että on opittu puhumaan ja antamaan palautetta. Olet haastanut, kyseenalaistanut ja kysynyt meiltä hyvällä tavalla.” ”On nimetty myös hyviä asioita, paljon hyviä asioita,  ja tultu tietoisiksi niistä.” ”Tämä on lähentänyt meitä. Meistä on tullut rehellisiä aikuisia. On tutustuttu toisiimme paljon paremmin.” ”Tämä on ollut työyhteisön matkana paikka, jossa on voinut nähdä työkavereista uusia piirteitä.” ”Tietyt asiat ovat samassa ruudussa, missä olivat lähtiissäkin. Henkilökemioista on kuitenkin päästy.” ”Kiitos, kun olet tuonut meidät pois suorittamisen ääreltä. Olet pysäyttänyt ajattelemaan.” ”On saatu tästä niin paljon, että nyt uskaltaa paremmin lähestyä toista ihmistä.” ”Työnohjaajan iloisella persoonalla, yleensäkin työnohjaajan persoonalla on ollut ja on iso merkitys.”

Asiakkaideni kokemus työryhmätyönohjauksesta, VANHUSTEN HOITOKOTI:

”Aina on hymyssä suin lähdetty pois täältä työnohjauksesta.” ”Eniten hyödyllistä on ollut yhdessä tekeminen samaa päämäärää kohti.  Kun täällä on käsitelty esille nousseita asioista kootusti, niin myös arjessa on miettinyt omaa työn tekemisen tapaa enemmän.” ”Oma hyvinvointi (esimiehen) on parantunut valtavasti. Avoimuus on lisääntynyt ja nyt mennään samaa päämäärää kohti.” ”Luottamus toisia ja oman työn tekemistä kohtaan on lisääntynyt.” ”Hyödyllisintä oli ulkopuolinen työnohjaaja, joka avasi asioita ja jonka avulla rakennettiin yhdessä kompromisseja.”

Asiakkaideni kokemus työparityönohjauksesta, MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PÄIVÄKESKUS, Keski-Suomi:

” Olet ollut ensimmäinen työnohjaaja, joka et ole tullut työnohjaamaan kriisiin. Käsitys työnohjauksesta on siten muuttunut täysin. Olen häikäistynyt siitä, kuinka rinnalla kulkevaa se voi olla.” ” Työnohjaus on luonut uusia näköaloja. Olet ollut ”ikkuna” sekä avannut ikkunoita, oikeilla kysymyksillä..Tuonut valoa.” ”Joskus olet ollut meille myös OIKOPOLKU! Olet laittanut aidat matalaksi, olet auttanut löytämään oikopolkuja.” ”Olet auttanut myös avaamaan solmuja ja mutkia. Työnohjaus on auttanut avaamaan niitä.”

Asiakkaideni kokemus työyhteisötyönohjauksesta, PERHEKOTI:

” Työnohjauksella on ollut iso merkitys jaksamiselle: on aukaissut tilanteita sekä auttanut huomaamaan omia sekä työryhmän onnistumisia. ” ” Työnohjaus on ollut henkireikä. Ollaan yhdessä paikalla, saa puhaltaa ulos omat kertyneet tunteet sekä puhdistua tunteiltaan.” ” Olet ollut meille vaatehuoneen oven avaaja. Olet valuttanut meistä ”likaiset” tunteet pois. Työnohjauksessa on ollut lupa valuttaa ikävät tunteet itsestä ulos. Olet avannut meitä ja meidän tunteita.” ” Työnohjaus kaikkinensa on ehdottoman tärkeä rakenne perhekotityölle. Se on auttanut meitä jaksamaan.”

Asiakkaani kokemus yksilötyönohjauksesta, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, Keski-Suomi:

” Yksilötyönohjaus on ollut hyvä työnohjaustapa omalle työlleni. On puhuttu vain omasta työstäni. Tämä on ollut tuki nimenomaan oman työni sisällön kehittämiselle. ” ”On ollut hyvä pysähtyä ja pohtia. Työnohjaus on ollut innostavaa, kannustavaa ja tukevaa. Työnohjaajalla on ollut kyky nähdä olennainen. Myös työnohjaaja on ollut sopivan ulkopuolinen. Ulkopuolisuus on ollut hyvä juttu.” ”Ollaan uskallettu heittäytyä yhteistyöhön. Ja se on kannattanut!”

Asiakkaideni kokemus ryhmätyönohjauksesta, SOSIAALITYÖNTEKIJÄT, Keski-Suomi:

” Työnohjauksella on saatu tukea omalle arkiselle työlle, oikeasti arjelle. Jaksamiselle. Olen myös ymmärtänyt, mikä voimavara on työyhteisö.” ” Työnohjauksella on ollut merkitystä meidän tiimille, ryhmäytymiselle ja jaksamiselle.” ”Työnohjaus on vahvistanut meitä, avannut silmiä hyvällä tavalla meidän työn vaikeita asioita kohtaan,muistuttanut normaaliudesta. Työnohjaus on kantanut myös arkeen.” ”Työnohjaaja on ollut omalla persoonalla läsnä. Se on ollut hyvä. On saatu hyöty!” ”Työnohjaus on herätellyt. On alettu yhdessä löytämään tunteita. Ryhmän spontaani työskentely on tuntunut hyvältä.” ”Ollaan opittu ymmärtämään, että työntekijälläkin on oikeuksia. Ollaan terveellä tavalla löydetty oman työn rajoja. Ilmapiirimme on vapaunut.” ”Oli ensimmäinen kokemukseni työnohjauksesta. Tänne on ollut aina hyvä tulla ja täällä on ollut aina hyvä olla! ”

Asiakkaani kokemus yksilötyönohjauksesta, PÄIHDETYÖNTEKIJÄ, Keski-Suomi:

” Työnohjauksella on ollut aika iso merkitys. Tämä on auttanut minua jaksamaan ja avartanut oman työn näkökulmia. Olen voinut puhua asiat juuri sellaisina kuin ne itse koen. Työnohjaus on ollut itselleni luottamuksellinen asioiden puhumisen ja jäsentämisen foorumi.”

Asiakkaideni kokemus työryhmätyönohjauksesta: MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN YKSIKKÖ:

”Työnohjaus on ollut yhteisössämme innostavaa, suunnitelmallista ja pohtivaa oman työn ja työyhteisön kehittämistä, ja aina on ollut sopivasti huumorikin mukana.”

Asiakkaideni kokemuksia työyhteisötyönohjauksesta, VANHUSTEN HOITOKOTI, Etelä-Savo:

” Hyvin turvallinen olo on ollut. On saatu vapaasti mennä aiheesta toiseen. Laivassa on ollut kapteeni.” ” Työnohjaus on ohjattu hirveän hyvin. Olen tullut avoimemmaksi ja kärsivällisemmäksi työntekijänä.” ”On ollut tunne, että työnohjaaja on ymmärtänyt minua ja meitä. On ollut helppo puhua.” ” Tämä työnohjaus on laittanut pohtimaan. Olet työnohjaajana osannut tuoda asioita esille mielenkiintoisella tavalla ja olet herätellyt ajatuksiamme.” ”Ei ole tarvinnut jännittää. Olet ollut pirteä ja iloinen työnohjaaja.”

Asiakkaideni kokemus ryhmätyönohjauksesta: SOSIAALITYÖNTEKIJÄT

”On ollut tärkeää saada istahtaa, pohtia ja kuunnella, mitä meille ja työllemme kuuluu.” ”Ammatillisuus on saanut lisääntyä. En mene enää liikaa omine tunteineni asiakkaan tilanteeseen ja osaan siten auttaa paremmin. Myös rajat työn ja vapaa-ajan välillä ovat selkiintyneet.” ”Tämä on ollut kuorman purkamista.” ”On ollut tärkeä mahdollisuus miettiä omaa työtään ja sen aiheuttamia reaktioita itsessä.” ”On toiminut pysähdyspaikkana.”

Asiakkaideni kokemus yhteisötyönohjauksesta: NUORISOKOTI, Keski-Suomi

”Työohjauksen kautta olen saanut itseni ruotuun ja motivoitua itseni uudelleen työhön.” ”Työyhteisössämme rakenteet ovat saaneet vahvistua prosessin aikana. Työnohjaus on tukenut myös työyhteisön muutosprosessia ja sen käsittelyä.” ”Tunnekuorman purkaminen on ollut välttämätöntä; että on yhdessä voitu jakaa ja purkaa asioita.” ”Työnohjauksella on voitu vahvistaa työyhteisön hyvää yhteishenkeä, porukkahenkeä. On ollut avointa ja rehellistä keskustelua.” ”Vaikeissa tilanteissa on ollut hyvä, että työnohjaaja on tuonut ulkopuolista, avartavaakin näkökulmaa.”

Asiakkaideni kokemus työyhteisöpäivästä: KEHITYSVAMMAISTEN HOITOKOTI, Keski-Suomi

”Oli mukava pohtia asioita yhdessä. Arvokeskustelu oli tärkeää. Myös perustehtävän avaaminen selkiytti. Pelisääntöjä voisi selkiyttää vielä lisää. Palautetta voisimme antaa enemmän toisillemme. Tämä oli hyvää ravistelua. On tärkeää istahtaa välillä yhdessä alas…” ”Ollaan hyvällä asialla. Tärkeää työssämme on ihmisarvo. Teemme tosi monipuolista työtä, ja työtä riittää.” ”Työn synnyttämien tunteiden avaaminen oli hyvää. Myös odotusten avaaminen toinen toisiamme kohtaan selkiinnytti.” ” Jäi vielä aiheita seuraaviinkin kertoihin…Esimerkiksi työkaverin kohtaaminen ja ihmisten erilaisuus. Myös tunteita työvälineenä voisi avata lisää.”

Asiakkaideni kokemus työyhteisöiltapäivästä: KEHITYSVAMMAISTEN HOITOKOTI, Keski-Suomi

” Tämä on ollut hienosti kiteytettynä oman työmme ydintä. Tällainen päivä olisi voinut olla meillä aiemminkin!” ” Hyvä, että pysyttiin ruohonjuuritasolla, arkitasolla! Tosi kiva ja kivasti vedetty päivä.” ” Pelisääntöjen avaaminen yhdessä oli tarpeellinen osio.” ” Nyt puhuttiin niistä asioista, jotka oikeasti liittyvät työyhteisöömme.” ” Olen ollut tyytyväinen iltapäivään. Tämä on ollut työmme ydintä!” ” Tästä on hyvä lähteä työstämään eteenpäin ja perusteellisesti.”

Asiakkaideni kokemus yhteisötyönohjauksesta: KOTIHOIDON TYÖYHTEISÖ, Keski-Suomi

” Työnohjaus on laittanut ajattelemaan asioita.” ” Työnohjaus on ollut hyvä keskustelufoorumi, jossa on noussut esille ja käsiteltäväksi tärkeitä asioita.” ” Työnohjaus on voimaannuttanut työyhteisöämme sekä lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta.” ” Työnohjaus on luonut vapautta ja avoimuutta käsitellä myös kipeitäkin asioita.” ” Työnohjaus on auttanut meitä paremmin jaksamaan yhdessä.”

Asiakkaideni kokemuksia ryhmätyönohjauksesta: SOSIAALITYÖNTEKIJÄT, Keski-Suomi

” Työnohjaus on tukenut omaa ammatillista tapaani työskennellä sekä todellakin tukenut omaa työssä jaksamistani.” ” On ollut hyvä, että on ollut tilaa pohdiskelulle ja omille tarpeille, jotka asiakastyössä helposti unohtuvat.” ” Olen saanut eväitä arjen työtilanteisiin ja olen voinut oppia muiden kollegoideni kautta. Työnohjaus on ollut yhdessä oppimista ja oivaltamista! ”

Asiakkaideni kokemuksia yhteisötyönohjauksesta: YKSITYINEN HOIVAKOTI, Keski-Suomi

”Olemme yhdessä aukaisseet solmuja.” ”Asioiden avoin puheeksi ottaminen on tuntunut hyvältä. Olen myös oppinut tuntemaan työkavereitani ja heidän ajatuksiaan paremmin.” ”Työnohjaus on koonnut meitä tosi hyvin yhteen. Olemme matkalla koko ajan oikeampaan suuntaan.” ”Työnohjauksen avulla olen saanut varmuutta omaan työhöni.” ”Työnohjauksessa olemme luoneet säännöt omalle yhteispelillemme. On ollut tosi hyvä asia! On ollut hyvä, että tälle kaikelle on varattu etukäteen aika ja paikka. Paljon hyviä asioita on noussut esille.” ”Työnohjaus on saanut meidän suut aukeamaan. Olemme alkaneet puhua.” ” Työnohjauksessa olemme alkaneet ajattelemaan ja pohtimaan asioita yhdessä. Siten on saatu toimiva tiimi!”

Asiakkaideni kokemuksia ryhmätyönohjauksesta: KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÄT, Keski-Suomi

”Koen, että oman työni rajat ovat selkiintyneet prosessin aikana.” ”On tullut tietynlaista jämptiyttä suhteessa omaan työhöni. Jakaminen on antanut jaksamista.” ”Luottamus on ollut tämän ryhmän voimavarana!” ”Esimiehen mukanaolo työnohjauksessa on ollut hyvä!” ”Työnohjaajalle on hyvin voinut sanoa kaikkea. Hän on myös hyvin johdatellut aiheeseen.” ”Aluksi mietitytti työnohjaus, että onkohan tämä jotain draamaa, mutta ei ole ollut. Antoisaa on ollut keskustelu ja se on menetelmänäkin ollut hyvä.” ”Hyvä, että on saanut vapaaehtoisesti kertoa asioista. Ei ole painostettu.”

Asiakkaideni kokemuksia yhteisötyönohjauksesta: KEHITYSVAMMAISTEN HOITOKOTI, Keski-Suomi

”Tällainen tapa olla työntekijöiden kanssa yhdessä on yksi ihanteellisimpia tapoja. Toisen kuunteleminen synnyttää aina uutta ajattelua. Uusi ajattelu syventää omaa oppimista. Tämä yhdessä kokoontuminen on voimavara!” ” Aluksi jännitti. Koko ajan tapahtuu tutustumista, vapautumista ja lähentymistä. On hyvä ryhmänä, yhdessä pohtia työkäytänteitä ym. Olen rohkaistunut työyhteisössä.” ” On ollut sosiaalisesti sielunhoidollinen tilanne.” ” On ollut kiva olla yhdessä. Monia asioita on alkanut miettimään uudella tavalla. Sitä kautta on tapahtunut oman työn kehittämistä.” ”Vahvistanut omia ajatuksia ja jaksamista.” ”On ollut ihanaa, että ollaan yhdessä. Ja työnohjaaja katsoo sopivasti ulkopuolisena asioita omasta maailmastaan käsin. Työnohjaus on harvoja tilanteita, kun ollaan yhdessä.” ”Ammatillisuus näkyy työnohjauksessa. Olet työnohjaajana sopivasti jämäkkä ja herkkä. Kauttasi on tullut myös uusia näkökulmia. Tämä panee miettimään asioita!”

Asiakkaideni kokemuksia yhteisötyönohjauksesta: VAMMAISTEN PALVELUKOTI, Keski-Suomi

”Esimiehenä olen saanut lisää työkaluja työhöni sekä ymmärtämystä työyhteisön työtä kohtaan. Keskustelu on syventynyt.” ” Työnohjauksessa on luotu yhteisiä merkityksiä työlle reaaliajassa. Kaikki ovat saaneet jakaa saman tiedon samaan aikaan ja näin yhteinen ymmärtämys on lisääntynyt.” ” Yhteisen kokoontumisen merkitys on taas kerran selkiintynyt.”

Asiakkaideni kokemus yhteisötyönohjauksesta: KEHITYSVAMMAISTEN HOITOKOTI, Keski-Suomi

”Työnohjaus on meille pysähtymisen paikka. Siinä on mahdollisuus ajatusten vaihtoon. Sitä kautta työnohjaus antaa eväitä omaan työssä jaksamiseemme. Asiat selkiintyvät yhteisten merkitysten luomisen kautta.”

Asiakkaideni kokemus yhteisötyönohjauksesta: KOTIPALVELUTYÖNTEKIJÄT JA ESIMIES, Keski-Suomi:

”Kyllä meillä on tykätty tavastasi toimia työnohjaajana. Ote on reipas ja tarttuva sekä hiljaisetkin mukaan ottava. Napakkuus on myös tekijä, josta pidetään sekä iloisuus ja naurut välissä.”

TERVEYDENHUOLTOALA:

Asiakkaideni kokemus yhteisötyönohjauksesta, VANHAINKOTI, Etelä-Savo:

” Työnohjaus on tuonut monia asioita esille mielenkiintoisella tavalla ja herätellyt ajatuksia. Tämä on myös laittanut minua pohtimaan asioita..” ” Työnohjaajana olet ollut niin pirteä ja iloinen. Olet ymmärtänyt minua. Sinulle on ollut helppo puhua.” ” Työnohjaus on ollut hyvin ohjattu. Olen tullut avoimemmaksi ja kärsivällisemmäksi työssäni. ” ”Olet työnohjaajana ollut kersyvä. Täällä ei ole tarvinnut jännittää. Ensi hetkestä asti on ollut helppoa olla.” ”Työnohjauskokemuksena tämä oli minulle ensimmäinen kerta. Nyt tiedän, mitä on työnohjaus. Hyvä ja turvallinen olo on ollut. On saatu vapaasti mennä aiheesta toiseen. Työnohjaaja on ollut tässä tilanteessa kapteenina laivassamme.”

Asiakkaideni kokemuksia ryhmätyönohjauksesta, TERVEYDENHOITAJAT, Keski-Suomi:

” Alussa vastustin työnohjausta, koska tuntui, etten jaksa käsitellä asioita. Olin niin väsynyt. Työnohjauksen kautta olen huomannut, että asiakasongelmat eivät ole minun ongemiani. Se on ollut työnohjauksen tärkein anti. Se on auttanut jaksamaan. Työnohjaus on myös auttanut tiedostamaan työporukan henkeä, työhön vaikuttavia asioita. Työskentely työn ilon kokemisen suuntaamiseen on ollut tärkeää.” ”Kun oma työni vaihtui, on työnohjaus auttanut siinä. Olen saanut ilmaista omia tunteitani työhön liittyen. Olen saanut myös kokea, että minua on ymmärretty.” ” Mulle työnohjaus oli ihan uusi asia. Tämä oli ensimmäinen kokemus. On tuntunut hyvältä olla mukana työnohjauksessa. Työnohjaajana olet ollut aurinkoinen ja energinen. Työnohjaus on myös auttanut tuntemaan työryhmää.” ”Työnohjaus on ollut antoisa. Aluksi vähän pelotti, kun oli aiempia huonoja kokemuksia työnohjauksesta. Mutta tämä on ollut tosi hyvä. On ollut hyvä nähdä, kuinka tämä on kehittynyt. Harmi, kun tämä loppuu. Tänne on ollut hyvä tulla.” ” Tämä on ollut voimaryhmä. Joissakin tilanteissa odotin, että olisit enemmän tarttunut meidän ongelmiin. Mutta ymmärrän, että halusit odottaa,että me ryhmänä itse tartumme niihin.” ” Työnohjaus sattui oivalliseen aikaan. Pääsin uutena esimiehenä omalle paikalleni tätä kautta. Minulla on monta aiempaa työnohjauskokemusta, mutta tämä on ollut prosessi, jossa on oikeasti päästy eteenpäin. Tämän työnohjauksen jälkeen on jäänyt aina hyvö olo. Täältä on jäänyt ehyt olo.”

Asiakkaideni kokemus ryhmätyönohjauksesta: TK-SAIRAALAN HOITOHENKILÖKUNTAA, Keski-Suomi

” Työnohjauksesta on saanut eväitä omaan työhön ja työn arkeen sekä myös asiakastilanteiden kohtaamiseen.” ” On opittu paremmin hyödyntämään työnohjauksen avulla esimerkiksi työparityöskentelyä.” ” Kun on yhdessä mietitty työn asioita, ehkä itsellänikin on syntynyt pohdintaa enemmän.” ” Työkavereita on oppinut tuntemaan paremmin. Työnohjauksesta on saanut eväitä myös käytäntöön ja käytännön työtilanteisiin.” ” On ollut hyvä keskustella yhdessä asioista, joita on aina välillä itsekseen miettinyt ja pohtinut. Nyt on saanut myös apua hankaliin työtilanteisiin.” ” Työnohjauksen avulla on tullut myös uusia näkökulmia sekä rohkeutta nostaa uusia näkökulmia esille. Asioita kannattaa jakaa. Siitä ne lähtevät kehittymään! ” ” Kaikkinensa on noussut esille hyviä asioita. Olen kovasti tyytyväinen tähän. Olen huomannut, että meillä on hyvä työyhteisö ja sitoutunut henkilöstö. Olen saanut huomata, että työntekijät tekevät työtään sydämellä.” (esimiehen kokemus)

Asiakkaideni kokemus yhteisötyönohjauksesta: MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN YKSIKKÖ, Keski-Suomi

” On ollut hirveän hyvä ja tärkeä prosessi. On avattu tosi tärkeitä aiheita.” ” On avartanut omaa näkemystä mielenterveystyöstä.” ” On auttanut työyhteisön kehittämisessä ja rakenteiden selkiyttämisessä.” ” Joka kerta on jäänyt hieman mietittävää työn arkeenkin.”

Asiakkaani kokemus yksilötyönohjausesta: PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA, Keski-Suomi

”En tiennytkään aiemmin, että työnohjauksesta on näin paljon hyötyä. Työnohjaajalta saatu palaute työnohjaustilanteissa on vahvistanut omia prosesseja. Oma ammatillisuuteni ja ammatillinen itsetuntoni ovat vahvistuneet.”

Asiakkaani kokemus yksilötyönohjauksesta: PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA, Keski-Suomi

”Työnohjaus on auttanut minua tunnistamaan oman työni rajoja ja erilaisia arjen ilmiöitä. Myös oma ammatillisuuteni ja sitä kautta jaksamiseni ovat vahvistuneet. Työnohjaus on toiminut minulle myös tukena muutoksessa siirtyessäni erilaiseen toimintaympäristöön.”

Asiakkaani kokemus yksilötyönohjauksesta: PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA, Keski-Suomi

” Työnohjaus energisoi, koska siinä tapahtuu reflektiota ja jäsennystä! Asioita voi siirtää suoraa arkeen, työhönsä. Työnohjaus on myös tukenut omaa ammatillista kasvuani: olen löytänyt itsestäni uusia puolia ja jo olemassa olevat taidot ovat vahvistuneet. Oma roolini työntekijänä on selkiytynyt ja vahvistunut.”

Asiakkaideni kokemuksia yhteisötyönohjauksesta: VANHUSTEN PALVELUKOTIYKSIKKÖ, Keski-Suomi

”Tästä työnohjauksesta on ollut hyötyä. Tiimissä on jotain loksahtanut. On tapahtunut muutos.” (Esimies) ”On saanut purkaa mielessä olevia asioita ja nyt yleensäkin uskaltaa sanoa avoimemmin asioita ääneen.” (Työntekijä) ”Olen tykännyt, kun on käyty läpi työhön liittyviä asioita. Asioita on pölläytetty ja sanoitettu yhdessä ääneen, kaikille reaaliajassa. Työnohjaus on ollut mukava hetki.”(Työntekijä) ”Työnohjaus on antanut hirveästi ajattelemisen aihetta.” (Työntekijä) ”Haaste on ollut löytää oman työn keskeltä aika rauhoittumiselle.” (Työntekijä) ”Työnohjaus on avannut jotain. Tästä on hyvä yhdessä jatkaa.” (Työntekijä)

MUUT ASIAKASTYÖTÄ TEKEVÄT:

Asiakkaideni kokemus ryhmätyönohjauksesta: OPETTAJAT, Pohjois-Karjala (kevät 2013) ”On saanut purkaa ja jakaa tunteita. Olen ollut tosi tyytyväinen tähän. On ollut kaikin puolin  hyvä.” ”Voimavarojen jakaminen on ollut tärkeää. Myös omien tunteiden jakaminen ja toisten tuntemusten kuuleminen on ollut tärkeää. ” ”On ollut tosi voimaannuttavaa. Oma reflektointiprosessi ja sen peilaaminen muille on ollut tärkeää. Olen saanut voimavaroja kohdata muutosta.” ”Kynnys tällaiseen työskentelyyn pitäisi olla matalampi. Tällainen työskentely pitäisi olla pakollinen kaikille pitkää uraa tekeville :).”

Asiakkaideni kokemus ryhmätyönohjauksesta: ERITYISOPETTAJAT, Pohjois-Karjala

”Tämä oli ensimmäinen työnohjauskokemukseni. Sain todellakin eväitä omaan työhöni. Teoriat ovat auttaneet. Oli hienoa, että sekä työnohjaaja että ryhmä toimivat peilinä, jolloin sain ideoita omaan työhöni.” ”On ollut tähänastisista työnohjauskokemuksistani paras. Ei ole jääty vain kokemuksten vaihtamisen tasolle, vaan on menty asioissa eteenpäin.  Minua on haastettu omalle epämukavuusalueelleni  tässä ryhmässä turvallisesti.” ”Tämä on vahvistanut ryhmän johtajana toimimista itsessäni. Tilannejohtajuuden tarkastelu avasi uusia näkökulmia ja uuden suhteen omaan työhöni sekä oman työni kehittämiseen.” ”Rytmi kerran kuukaudessa on ollut tosi sopiva. On ollut tärkeää, että työnohjaaja on ollut riittävän neutraali sekä ulkopuolinen. On ollut jopa hyvä, että hän ei ole ollut työnohjattavien kanssa samalta alalta. Siten työnohjaukseen on tullut uudenlainen sävy. ” ”Tänne on ollut halu aina päästä. Tätä ei ole malttanut jättää väliin. Vertaistuki on ollut tärkeää. Tästä on ollut hyötyä, kun saman alan ihmisten kanssa on saanut ohjausta. Hyvää on ollut kyseenalaistava sekä osuvia kysymyksiä tekevä ohjaus. ” ”Hyvä, että tämä työnohjaus alkoi neutraalista tilanteesta. Tämä on ollut oman työn rakenteita selkiyttävää. Työnohjaus on myös antanut vastauksia kysymykseen: ”Mikä on minun työ?” ”Aluksi tuntui, että lähteekö tämä käyntiin? Työnohjauksen odotuksia oli vaikea avata aluksi, kun ei ollut tietoa eikä aiempaa kokemusta työnohjauksesta. Odotuksia olisi  helpompi kertoa muutaman ohjauskerran jälkeen. Lopulta tämä oli kokemuksena hyvä, ja tätä olisi mielellään myös jatkanut vielä pidempään, jos se olisi ollut mahdollista.”

Asiakkaideni kokemuksia ryhmätyönohjauksesta: OPETTAJAT, Keski-Suomi

”On mukava keskustella muiden kanssa työssä tapahtuvista asioista. Työnohjauksessa on kaikki opettajat läsnä, jolloin aiheeseen on mahdollista saada useampia näkökulmia.” ”On edistänyt jaksamista, varsinkin ongelmien avaaminen.” ”Yhteisten asioiden purku antaa levollista mieltä.” ”On saanut keskustella tärkeistä asioista opettajakunnan kesken ja tarkistaa omia näkemyksiään.” ”Olen vasta opetellut ryhmässä oloa.” ”On noussut sellaisia asioita esiin, joista ei muuten olisi keskusteltu.” Myös avoimuuden todettiin lisääntyneen sekä joidenkin opettajien kanssa välien lähentyneen.

Asiakkaani kokemus yksilötyönohjauksesta: EDUNVALVOJA, Keski-Suomi

”Työnohjaus merkitsi minulle paikkaa ja tilannetta, missä sain olla  täysin 100 %:sti oma itseni, kertoa ja sanoa työasioista juuri niillä sanoilla, mikä mielessäni oli. Ei tarvinnut esittää mitään, ei miellyttää ketään, ei neuvotella eikä toimia kuulijana/ymmärtäjänä. Työnohjaus merkitsi minulle taakasta luopumista. Taakasta, jota olin kasannut ymmärtämättäni vuosikausia. Työnohjaus palautti minut perustehtäväni äärelle ja priorisoimaan muita tehtäviäni. Työnohjauksen kautta sain myös ihan faktatietoa asioista, joita en tiennyt. ”

Asiakkaideni kokemuksia yhteisötyönohjauksesta: KULTTUURIALAN TYÖYHTEISÖ, Etelä-Savo

” Työnohjausprosessin avulla on auottu työyhteisön solmuja. ” ” Työyhteisöön tullaan sattumalta. Kyseisellä henkilöstöllä täytyy löytää yhteistyö; suunta ja päämäärä. Yhteinen tanssi syntyy siitä. Asenteen valitsemme itse. Vapaaehtoisuus auttaa. Tämän kaiken olen oivaltanut selkeämmin työnohjausprosessin aikana. ” ” Työnohjaus on auttanut tunnistamaan sosiaalista realismia. Yhteistyö on lisääntynyt ja lähentynyt. Ollaan työyhteisönä tultu lähemmäksi toisiamme. ” ” Jotain on jäänyt itselleni. Paremmin ymmärrän nyt tämän työyhteisön ja toisten toimintaa. ” ” Ollaan päästy selkeämmille vesille. Takana kivuliaat muistot. Työnohjauksessa on voinut sanoa sen, minkä uskoo toisten kestävän. Myös toistemme työkulttuurit ovat tulleet tutummiksi. ” ” Ollaan lähdetty työyhteisönä syntymään yhdessä. Aiemmin oltiin irrallisia työyhteisön jäseniä. Siitä huolimatta toisten reviiriä voidaan kunnioittaa edelleen. ” ” Työyhteisömme on hirveästi kehittynyt tämän prosessin aikana.”

Asiakkaani kokemus yksilötyönohjauksesta: TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ, Keski-Suomi

”Koen, että yksilötyönohjaus on erittäin hyödyllistä. Yksilötyönohjauksessa voin puhua luotettavalle sekä puolueettomalle taholle asioita työhön (mm. perustehtävä, tunnekuormitus, työssä jaksaminen) liittyen. Käsittelemme myös kysymyksiä: Miten teen työtä? Mitkä ovat tapani toimia työssä ja eri tilanteissa? Lyhyesti sanottuna käsittelemme suhdetta työhöni ja tapaa, jolla teen työtä ja suhtaudun työkavereihin ja kanssakäymiseen heidän kanssaan. Koen, että on erittäin tärkeää miettiä ja tehdä toimenpiteitä edellä mainittujen asioiden vuoksi, jotta voin kehittyä työssäni ja toimissani.”

ASIAKKAIDENI KOKEMUS TYÖYHTEISÖPÄIVÄSTÄ:

IKÄÄNTYNEIDEN HOITOYKSIKÖT, TYÖNOHJAUKSELLISET KOULUTUSILTAPÄIVÄT, ylemmän esimiehen näkökulma: (aiheina: asiakaslähtöisyys, palveluasenne, muutoksen kohtaaminen ja asenteet, työyhteisötaidot) (kevät 2013)

”Ko. päivät antoivat vahvistusta omalle näkemykselle viedä omaa linjaamme eteenpäin. Niistä oli iso tuki, erityisesti laadun ja asenteen vahvistajina.”

HAMMASHUOLLON TYÖNTEKIJÖIDEN JA ESIMIEHEN KOKEMUS  työyhteisöpäivästä:

”Oikein lämminhenkinen ja mukava päivä. Koko porukka saatiin puhumaan ja pohtimaan yhteisiä asioita. Palaute työporukalta oli kokonaan positiivista. Tullaan varmaan tulevaisuudessakin tapaamaan uudelleen samantyyppisessä konseptissa.”

Kommentointi on suljettu.